Finlands svenska socialdemokrater: En ny riktning för Finland 

Aktuellt

I riksdagsvalet röstade finländarna för förändring. Väljarnas budskap var klart och tydligt: det är dags att bygga ett rättvisare, mänskligare och jämlikare samhälle. Antti Rinnes regering bevisar i regeringsprogrammet och budgeten för nästa år att man har lyssnat på medborgarna. Med en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar budget vill man förbättra välfärden och inkludera alla i samhället. 

Förändringen från föregående regerings nedskärningspolitik är slående. De nödvändiga reformernas utgångspunkt är inte längre marknadskrafternas krav, utan medborgarnas behov. Regeringen inför en vårdgaranti där medborgarna tryggas vård inom sju dagar i icke brådskande fall. Äldreomsorgen får en personaldimensionering inskriven i lag och antalet läkare och sjukskötare utökas på social- och hälsovårdscentralerna. På detta sätt tryggas en god och jämlik vård i hela landet. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nästa år 183 miljoner på att höja de lägsta pensionerna. Samtidigt höjs även barnbidraget för ensamstående föräldrar. De viktigaste åtgärderna för barnfamiljer syns ändå i form av satsningar i småbarnspedagogiken och utbildningen. Den subjektiva dagvårdsrätten återinförs och läroplikten förlängs, vilket gör andra stadiets utbildning avgiftsfri. Grundfinansieringen höjs på alla utbildningsnivåer. För att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetslivet satsar regeringen Rinne på att förbättra Arbetskrafts och näringsbyråernas tjänster, samtidigt som de orättvisa nedskärningarna i ”aktiveringsmodellen” slopas.  

För svenskans del syns vikten av ett tvåspråkigt statsministerparti tydligt i regeringens agerande. Regeringsprogrammet innehåller många viktiga element för svenskans ställning och föregående regerings misstag att inte ge Vasa centralsjukhus status som sjukhus med full jour har rättats till. Viktiga infrastruktursatsningar görs i Svenskfinland, bland annat en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan, 60 miljoner till Kustbanan samt förbättringar av riksväg 8 i Österbotten. Därtill utreder regeringen möjligheterna till en tågbana österut. 

Regeringen Rinne styr Finland i en ny riktning och visar att man hört medborgarnas krav på förändring.