Finlands svenska socialdemokrater: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters kongress gläds över nyheten att FN:s konvention om kärnvapenförbud nu har undertecknats av femtio stater och träder i kraft i januari 2021.

FSD anser att kärnvapnen tillsammans med klimatuppvärmningen utgör det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Finland hör till de länder som är direkt hotade vid en kärnvapenkonflikt.

Finlands svenska socialdemokrater uppmanar regeringen att verka för att Finland snarast undertecknar och ratificerar FN:s konvention om kärnvapenförbud.

(resolution från kongressen 25.10.2020)