FSD: Rubba inte framtidstron!

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) oroar sig över hur regeringens nedskärningspolitik påverkar de ungas framtidsutsikter. De massiva nedskärningarna inom utbildningen och nedmonteringen av ungdomsgarantin kommer att ha långtgående följder. Utanförskapet breder ut sig och utbildningsnivån försämras.

Regeringen motiverar sina massiva nedskärningar med att de görs med tanke på kommande generationer. Dagens barn och unga får emellertid lida av att undervisningsgrupperna blir större, vilket leder till att klassrummen blir stökigare och det finns färre vuxna som kan hjälpa barn med specialbehov. Lärarnas tid för den enskilda eleven minskar.

Under förra regeringsperioden tog SDP initiativ till en ungdomsgaranti, som blev ett internationellt föredöme som kopierats i andra länder. Nu omintetgör regeringen minister Ihalainens ansträngningar att ge alla unga en chans. FSD anser att det är upprörande att anslagen till ungdomsgarantin minskas från 60 till 3,5 miljoner euro. Unga som söker sin väg på arbetsmarknaden garanteras inte i fortsättningen en arbets-, praktik- eller studieplats. Överlag skär regeringen i arbetsförmedlingens resurser med 200 miljoner euro i ett läge då arbetslösheten ständigt ökar.

En lärdom från depressionen på 90-talet är att satsningarna på utbildning, forskning och innovationer skapar tillväxt på sikt. Det går inte att prioritera bort finländarnas kunnande om vi ska hävda oss internationellt. En annan lärdom är arbetslösheten måste stävjas innan den blir kronisk. Det är slöseri med mänskliga resurser att långtidsarbetslösheten tillåts öka.

Omfattande forskning visar att de som föddes 1987 har lidit stort av den ekonomiska depressionen. Av dessa har var femte fått psykiatrisk vård, var fjärde har begått brott. Förutom de mänskliga tragedier som ligger bakom dessa siffror är de ekonomiska effekterna av detta stora. Lågkonjunkturer är smärtsamma men felriktade åtstramningar är ödesdigra.