FSD: Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina

Aktuellt

För en hållbar fred i Ukraina

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) fördömer Rysslands anfallskrig mot Ukraina, de illegala annekteringarna och bombningarna av civila mål.

Det ofantliga mänskliga lidandet kräver ett snabbt slut på kriget. Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina. En hållbar fred förutsätter att Ukrainas rätt till självständighet och territoriell integritet respekteras. All strävan för att skapa förutsättningar för fred, via ”tyst diplomati” och trovärdig internationell medling, bör välkomnas.

FSD uttrycker sitt stöd för den del av den ryska befolkningen som vågar stå upp mot den ryska regimen och arbetar för fred och ett slut på kriget.

Kärnvapenhotet bör avvärjas

Rysslands ansvarslösa retorik om sina massförstörelsevapen har fört in kärnvapenhotet på den globala agendan med en tyngd som inte skådats sedan Kubakrisen i början av 1960-talet.

Vi bör en gång för alla få ett slut på spekulationerna om att kärnvapen inte enbart har en avskräckande defensiv effekt utan också kan användas för att avgöra ett pågående krig. För detta krävs att världssamfundet tar sitt förnuft till fånga och återupplivar strävandena till att avvärja kärnvapenhotet och förstärka den multilaterala avtalsordningen om kontroll, begränsning och icke-spridning av kärnvapen. Detta kräver dessutom en ny vägkarta som kan samla såväl de nuvarande kärnvapenmakterna som den stora majoriteten av kärnvapenfria länder för att på lång sikt avveckla kärnvapnen med en kärnvapenfri värld som slutgiltigt mål.

Finland ska föra en aktiv humanistisk utrikespolitik också som NATO-medlem

Det ryska anfallskriget mot Ukraina har snabbt lett till en omvärdering av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska ställning. Finland beslöt tillsammans med Sverige att överge den militära alliansfriheten och ansöka om medlemskap i NATO. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) betonar vikten av att processen också fullbordas samtidigt. Detta är viktigt för att kunna bevara de framsteg som gjorts under de senaste åren, då våra länders säkerhets- och försvarspolitiska samarbete har fördjupats.

I och med Finlands och Sveriges medlemskap kommer samtliga nordiska länder att tillhöra NATO. Detta förstärker möjligheterna till ett vidare utvecklat nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete. Utvecklingen av detta samarbete bör utgå från att ländernas försvar primärt är på deras eget ansvar och därmed inte kräver en placering av permanenta NATO-styrkor eller kärnvapen på vårt område.

NATO-medlemskapet får inte förhindra Finland att bedriva en egen aktiv humanistisk utrikespolitik i det nordiska samarbetet, inom EU och globalt. Tvärtom förutsätter världsutvecklingen att Finland ökar sitt engagemang för att förstärka och uppdatera det regelbaserade multilaterala samarbetssystemet, att förverkliga FN:s agenda för en hållbar utveckling, med särskilt fokus på att stoppa klimatförändringen och bekämpa fattigdomen och övriga globala orättvisor.

Resolution antagen på FSD:s kongress 2022 den 23.10.