Gruppanförande av Simon Bergman på Folktingets session 12-13.5.2023

Aktuellt

Den gånga regeringsperioden innebar en sällan skådad satsning på landets tvåspråkighet. Regeringen Marin utarbetade en ny, uppdaterad och gedigen nationalspråksstrategi. Målet med strategin är att säkerställa att det i Finland också i fortsättningen finns två levande nationalspråk. För svenskans del är de främsta målen att trygga tillgången på svenskspråkig service och att trygga språkgemenskapens livskraft.

Undervisning i det andra inhemska språket har utökats med en undervisningstimme i klasserna 7-9. Detta är en förutsättning för att man förhoppningsvis ska kunna återinföra det andra inhemska språket som obligatoriskt i studentexamen. För det krävs också att det finns en vilja hos de stora partierna i regeringen. Det fanns under denna period, men frågan är hur det blir i nästa regering. Inom utbildningen behövs också bättre tillgång till svenskspråkigt undervisningsmaterial.

Finland måste satsa på vård och utbildning. En stark offentlig sektor är viktig för svenskan. Inom vården finns flera utmaningar. Vissa är svårlösta och kräver ett längre tidsperspektiv för att lösa – det gäller framför allt bristen på arbetskraft överlag och särskilt på svenskkunnig arbetskraft. Vi behöver invandring och integration på svenska. Det finns också enkla åtgärder som borde gå att åtgärda snabbt – hit hör att matcha språkkunskaper mellan personal och patienter. Också via digitaliseringen kan förbättringar göras för att ge bättre service på svenska. Det kräver dock att svenskan är med redan i planeringsskedet av dessa tjänster. Ansvaret för att det finns tillgång till service i tillräcklig utsträckning ligger på välfärdsområdena. THL behöver utreda att service på svenska fungerar.

Förberedandet av en revidering av Ålands självstyrelselag är på gång och en viktig uppgift för kommande regering är att den färdigställs under nästa regeringsperiod. Det är därför viktigt att kommunikationen och viljan till samarbete är god på ministerier och myndigheter. För Folktinget är det viktigt att den kommande regeringen ser till att finansieringen hålls på nuvarande nivå.

Det är viktigt att den kommande regerinen förtsätter arbetet med att förverkliga nationalspråksstrategin och att nästa regering är mån om svenskan och landets tvåspråkighet. Med tanke på hur det redan tycks knaka i fogarna återstår det att se hur regeringsförhandlingarna lyckas.

Till exempel när det gäller YLE finns det tecken till oro.

Den journalistiska rätten till självbestämmande kring innehåll måste bevaras och nedskärningar i YLE kan riskera att urholka Svenska YLE och att det är ett stort ansvar som vilar på de som förhandlar om regeringsprogrammet att Svenska YLE:s finansiering tryggas. Två av fem YLE-kanaler med journalistiskt innehåll är idag svenskspråkiga. Det är inte svårt att gissa vad det är som gallras bort först om finansieringen försämras.

Eller exempelvis frågor som rör mänskliga rättigheter, där finns också tveksamheter.

Sannfinländarna röstade mot Istanbulkonventionen, dvs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, så sent som i onsdags – mitt under pågående regeringsförhandlingar. Och detta trots att Finland redan har ratificerat konventionen!

Det är viktigt att nästa regeringsprogram är värdeliberalt och att regeringen uppvisar ett starkt, enigt ledarskap i en allvarlig tid. Hur det ska lyckas med den konstellation som nu förhandlar är dock en annan sak.

SDP meddelade tidigt att vi inte går i regering med Sannfinländarna. Inte enbart luddiga fraser om att inte godkänna sannfinländsk politik. Det är väl ingen som är så naiv att man tror att Sannfinländarna går med i en regering utan att några av deras målsättningar och krav är med i regeringsprogrammet?

Slutligen, gällande de pågående regeringsförhandlingarna ännu, så är det skäl att poängtera, att det är Samlingspartiet som valt vem de förhandlar med. SDP hade varit villigt att förhandla. Men Orpo valde Sanfinländarna och SFP valde att gå med i de förhandlingarna.

Det är skäl att upprepa: Sannfinländarnas finskhetsprogram är en direkt attack mot svenskans ställning i Finland och bland åtgärdsförslagen finns att skrota nationalspråksstrategin, minska spårkkrav och ett flertal förslag som försämrar tillgång till service på svenska, särskilt inom vården. För oss alla som arbetar för att trygga det svenska i vårt land och värna om landets tvåspråkighet finns det naturligtvis skäl till oro. Vi ställer vårt hopp till de prosvenska krafter som nu är med och förhandlar. Vi socialdemokrater önskar dessa krafter lycka till och hoppas att ni står på er och inte går med på några försvagningar av det svenska eller något som inskränker på människovärdet. Ett stort ansvar vilar över era axlar.

Gruppanförandet hölls av Simon Bergman på Folktingets session 12-13.5.2023.