Gruppanförande på Folktingets session 2019

Aktuellt

Svenska Finlands Folkting samlades till session 3-4 maj 2019 i Mariehamn. Folktingets vice ordförande Jacob Storbjörk framförde socialdemokraternas gruppanförande i den allmänpolitiska debatten.

 

Bästa talman, bästa folktingsledamöter, vänner,

 

Den socialdemokratiska gruppen är mycket stolta och glada över att sessionen detta år sammanträder på Åland.

 

Det är en viktig markering.

 

För det är ju nämligen så att Ålands sak är vår. För att trygga de två nationalspråkens fortlevnad, vår finlandssvenska kultur och garantera ett välmående Svenskfinland i riket behöver vi alla jobba för att Åland också är välmående och att Åland får sina språkliga rättigheter tillgodosedda av finländska myndigheter.

 

Att Ålands sak är vår är säkert klart för de flesta här. Men i ärlighetens namn måste man ju kunna konstatera att den föregående regeringen har på många områden misskött samarbetet med Åland. Vi inom den socialdemokratiska gruppen hoppas därmed att förtroendet kan återinföras i relationerna mellan Finland och Åland.

 

Det är viktigt för oss att statsministerns kansli blir en viktig instans för kunskap om självstyrelsen, och en ingång för alla Ålandsfrågor. Vi hoppas och tror att processen med den nya självstyrelselagen kan slutföras inom kort och i gott samförstånd mellan alla parter.

 

Det är också viktigt att när Finland är ordförandeland i den Europeiska unionen samt i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet – att inkludera Åland i arbetet enligt samma princip som Danmark involverar sina självstyrda områden Grönland och Färöarna.

 

Därtill behöver Ålands möjligheter att delta i beredningen av EU-ärenden uppmärksammas och förbättras.

 

Bästa folktingsledamöter,

 

Mycket har hänt sedan sessionen sammanträde senast. Sote-reformen föll, Sipiläs borgerliga regering har avgått och republiken har fått en ny riksdag med socialdemokraterna som största parti.

 

En regering ledd av socialdemokraterna med Antti Rinne som statsminister ger goda förutsättningar att bevara och utveckla det svenska språkets ställning i Finland. Detta blev klart redan i regeringssonderingens första skede då Antti Rinne redan i den tredje frågan till riksdagsgrupperna ville veta:  På vilka sätt är ni beredda att utveckla nationalspråkens ställning i Finland?

 

Det här är ett klart och viktigt ställningstagande.

 

 

Vänner,

 

NU finns alla förutsättningar att åstadkomma en regeringskonstellation som värnar om våra språkliga rättigheter.

 

NU kan nationalspråksstrategin uppdateras och på basen av riksdagsgruppernas svar finns även möjligheter att utveckla undervisningen i svenska.

 

NU behöver större fokus sättas på att lagberedningen ges tid för ordentliga språkkonsekvensbedömningar och att lagstiftningen på svenska är korrekt, annars leder det till betydande rättsosäkerhet både här på Åland och för den svenskspråkiga minoriteten i Finland.

 

NU ger vi nytt hopp för vård på svenska och fulljour till Vasa centralsjukhus. Antti Rinne har alltid tagit mycket stark ställning för att Vasa centralsjukhus skall få fulljour. Det att Vasa centralsjukhus blev utan fulljour har varit en tragedi och en viktig fråga som engagerat Svenskfinland och Folktinget. En tragedi och orättvisa som nu kommer korrigeras i samband med regeringsskiftet.

 

NU kan vi tillsammans åstadkomma en ny, bättre och humanare vårdreform som tillgodoser våra grundlagsenliga språkliga rättigheter. Socialdemokraterna vill att vårdreformen bereds på bred parlamentarisk basis, stegvis och så att det finns tillräcklig tid att säkerställa grundlagsenligheten. Det tvärpolitiska samarbetet är Folktingets styrka. Och på samma sätt tror vi ett brett samarbete leder till goda resultat då stora reformer ska genomföras.

 

En stark offentligt producerad vård och omsorg är det bästa sättet att tillgodose en god vård och omsorg på svenska. Tredje sektorn behövs och skall vara kompletterande, men en stark offentlig sektor är den enda garantin för att vården på svenska skall kunna tryggas nationellt.

 

Utökade bolagiseringar och privatiseringar riskerar inte bara försämra vårdkvaliteten och omsorgen av våra sjuka och äldre. Det riskerar också att urholka vården på svenska. Därför är det oroväckande att planer att privatisera vårdtjänster i vissa tvåspråkiga kommuner fortsatt. Vi manar nu alla kommunala beslutsfattare till is i hatten. En dåligt planerad bolagisering och privatisering av kommunal service har stora konsekvenser för era kommuninvånare, bli dyrt i längden och det kan vara beslut som är svåra att ändra på i efterhand.

 

 

Bästa folktingsledamöter,

 

Vem som leder och sitter i regeringen har betydelse. Jag tror vi kommer att få en  regering som lyssnar på Folktinget och utnyttjar Folktingets sakkunskap  i arbetet att utveckla nationalspråkens ställning i Finland.

 

Vänner, avslutningsvis som vi brukar säga i vår politiska rörelse. Kampen fortsätter! Tack!