Kårkulla bör ges produktionsansvar

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning bör garanteras rätt till vård och omsorg på sitt eget språk. Det förutsätter att Kårkulla samkommun får status som samkommun med produktionsansvar för hela Svenskfinland. FSD föreslår att statsrådet gör en förordning om saken.

Utgående från klienternas perspektiv anser vi följande:

– Den kommande social- och hälsovårdsreformen bör garantera att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning också i fortsättningen får service på sitt eget språk, vilket kan garanteras endast genom att samkommunens nuvarande verksamhet hålls intakt.

– En splittring av verksamheten på flera social- och hälsovårdsområden kan i längden inte garantera högklassig specialkunskap för denna minoritetsgrupp eftersom den s.k. kritiska massan (antalet svenskspråkiga klienter) då blir för liten.

– Ur klientens synvinkel är förhållandet till specialomsorgen ofta livslångt, varför sporadiska insatser från olika aktörer inte kan garantera den bästa kontinuerliga helhetsvården.

– En svenskspråkig miljö är för denna minoritetsgrupp av största betydelse med tanke på deras trygghet i vardagen.

– Enligt 122§ i grundlagen ska förvaltningen organiseras så att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. Enligt grundlagsutskottets betänkande (GrUB 10/98) kan en administrativ områdesindelning ordnas på olika alternativa sätt så att dessa grundläggande rättigheter tillgodoses.

Kårkulla samkommun är en nationell producent av den svenskspråkiga specialomsorgen för personer med utvecklingsstörning. Till samkommunen hör i dag alla svensk- och tvåspråkiga kommuner, sammanlagt 33. Samkommunens medlemskommuner sträcker sig från Pyttis i öster längs kusten upp till Karleby. Samkommunens område går över fem landskap och fem nuvarande sjukvårdsdistrikt. Därtill ger samkommunen service till vissa finskspråkiga, icke medlemskommuner. Samkommunen ger service åt ca 1200 personer med utvecklingsstörning och har en personal på ca 1000. Utom specialomsorg för utvecklingsstörda producerar samkommunen också arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen, missbrukarvård och har en arbetsklinik.