SDPs 10 brådskande åtgärder för sysselsättning

Aktuellt

SDPs riksdagsgrupp kom under sitt sommarmöte i Raumo 18.8.2016 på dessa konkreta åtgärdsförslag för att få Finland på fötter igen, få ekonomin att växa och arbetslösheten att minska.

1. Vi inleder direkt diskussioner med arbetsmarknadsorganisationerna om att sänka arbetspensionsavgifterna tillfälligt till slutet av år 2019. Målet är att sänka både arbetsgivarnas och löntagarnas pensionsavgifter med 0,4 procentenheter genom att använda EMU-buffertar.

Verkan: exportföretagens priskonkurrenskraft förbättras, inhemska företags investeringsmöjligheter förbättras, löntagarnas köpkraft förstärks och kommunernas skatteinkomster ökar.

 

2. Vi lyfter företagens mervärdeskattskyldighets nedre gräns från de nuvarande 10 000 euro till 30 000 euro från och med 1.1.2017.  Vi inleder omedelbart konsultationer med EU-kommissionen om förändringens förverkligande.

Verkan: små företags förutsättningar för tillväxt förbättras och avlöning av ytterligare arbetskraft möjliggörs.

 

3. Vi lanserar en skattesänkning riktad till enmansföretagare, max 20 000 euro i året, för företagare som anställer en ung arbetslös, en långtidsarbetslös eller en invandrare som den första anställda.

Verkan: det finns ca 200 000 enmansföretagare i Finland. Om 10% av dessa anställer sin första anställda från de nämnda grupperna, förbättras sysselsättningsgraden och arbetslösheten minskas med 20 000.

 

4. Vi slutför snabbt beredningen av Remontti Oy som lanserades under den förra valperioden, för att verksamheten ska starta 1.1.2017. Vi flyttar 100 miljoner från SITRAs balansräkning som startkapital för Remontti Oys reparation av daghem och grundskoleutrymmen som lider av mögel- och andra inomhusluftsproblem. I samarbete med SITRA kan 1 miljard av reparationsinvesteringar sättas i rörelse.

Verkan: de kommande kostnader för hälsovården som svåra inomhusproblem orsakar hindras. Effekterna på sysselsättningen är 15 000-17 000 årsverken. Tyngdpunkten läggs vid att skapa en mall för sysselsättning av unga och långtidsarbetslösa.

 

5. Vi framställer  en verktygsback  för bostadspolitik före 31.12.2016 för att förbättra möjligheterna till prisvärt boende i tillväxtcentra och speciellt i huvudstadsregionen, samt för att förstärka arbetskraftens rörlighet.

Verkan: Förutsättningarna för produktion av prisvärda bostäder förstärks och de främsta hindren för arbetskraftens rörlighet minskas.

 

6. Vi inleder snabbt de 15 åtgärder för att förminska och motverka långtidsarbetslöshet som utarbetats av de tidigare arbetsministrarna Tarja Filatov och Lauri Ihalainen.

Verkan: de långtidsarbetslösas antal minskar, sysselsättningsgraden förbättras och den offentliga ekonomins jämvikt  förbättras när kostnaderna för nya arbetslösa sjunker.

 

7. Vi höjer omedelbart ungdomsgarantins resurser och utvecklar verksamhetsmallar, med det speciella målet att förbättra förutsättningarna för de ungdomar som inte ännu fått sin första arbetsplats. Uppdatering av ungdomsgarantin och förnyande av dess verksamhetsmall ska ske före 31.12.2016.

Verkan: Ungdomsarbetslöshet, speciellt för de unga som inte ännu fått sin första arbetsplats, minskar och diskrimineringsrisken och dess mänskliga och ekonomiska risker minskar.

 

8. Vi lanserar före 31.12.2016 en hållbar strategi för servicebranscherna, speciellt resebranschen, med vilken vi förstärker möjligheterna för servicesektorn att växa, och stärker Finlands marknadsdeltagande speciellt som ett resmål för de framväxande ekonomiernas medelklasser.

Verkan: Pengar tjänade i Finland rör sig en längre tid i den nationella ekonomin och skapar nytt arbete. Finlands exportinkomster växer när resebranschens marknadsandel växer.

 

9. Vi förverkligar de åtgärder som omnämns i SDPs blåvita ägarprogram senast 30.4.2017.

Verkan: Programmets åtgärder gör statens ägande till ett medel för förverkligande av näringspolitik, skapar tillväxt för tjänst- och varuexportföretag och ett stöd för internationalisering, och förstärker de inhemska och utländska nätverk som krävs för företag som är inriktade på export.

 

10. Vi utvecklar i tredelat samarbete arbetstidsbank-systemet i enlighet med löntagarnas och arbetsgivarnas samt kundernas flexibilitetsbehov. På grund av den ekonomiskt instabila situationen som skapats av näringsstrukturens förändringar och de ekonomiska konjunkturväxlingarna, skapar vi genom tredelat samarbete en utjämningsfond, med vilken vi förstärker arbetsmarknadens inre stabilitet och mildrar den ekonomiska osäkerheten som skapas av övergångar och konjunkturväxlingar – både i företagens och löntagarnas vardag.

Hela originalet på finska