Socialdemokraterna i Nyland: Fem självstyrande områden för social- och hälsovården i Nyland

Aktuellt

”Det bor 1,7 miljoner människor i Nyland och det är i en klass för sig jämfört med de andra planerade självstyrande områdena. Därför är det befogat att skapa en särlösning för Nyland som tryggar närdemokratin och möjligheterna att påverka servicen bättre än i ett självstyrande område som täcker hela Nyland” konstaterar ordförandena för de socialdemokratiska partidistrikten i Nyland.

Socialdemokraterna i Nyland stöder i första hand en lösning, där social- och hälsovården ordnas i fem självstyrande områden (Västra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda och Kervo, Östra Nyland samt Helsingfors). Områdena skulle med sina 100 000–650 000 invånare alla kunna ordna omfattande och högklassiga social- och hälsovårdstjänster. Demokratin och den lokalkännedom som behövs för att ordna vården skulle förverkligas bättre med fem områden än i ett stort självstyrande område för hela Nyland. Områdesindelningen skulle även vara fungerande med tanke på de språkliga rättigheterna.

Fungerande strukturer ska inte söndras eller människors vård äventyras. Det kräver en särlösning för specialsjukvårdens del, där det nuvarande sjukvårdsdistriktet HUS förblir enhetligt. I fortsättningen skulle de fem självstyrande områdena i Nyland äga och styra HUS. Integrationen mellan basservicen och specialsjukvården skulle stärkas genom lagstadgade skyldigheter. Service på båda nationalspråken måste tryggas.

”I social- och hälsovårdsreformen borde i synnerhet basservicen stärkas. Man ska ha tillgång till tjänsterna är man behöver dem. Reformen av social- och hälsovården har redan dröjt för länge och nu är det dags att med raska tag föra den i mål, betonar ordförandena.