Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030

Aktuellt

Styrkan i det nordiska samarbetet bygger på människors, föreningars, kommuners, högskolors och andra institutioners relationer. Med tanke på det nordiska samarbetets framtid är det särskilt angeläget att kontinuerligt engagera unga människor i nordiska aktiviteter och nätverk.

Nu planeras tyvärr en radikal omfördelning av Nordiska Ministerrådets budget för nordiskt samarbete. I stället för att finansiera nätverk och kurser för unga författare, konstnärer, journalister, forskare och andra kulturarbetare vill Ministerrådet göra stora satsningar på miljö och datateknologi. 

FSD anser det olyckligt om de nordiska samarbetsmedlen inte längre kan användas till utbildning och kontaktskapande verksamhet utan i stället riktas till kortsiktiga projekt på områden som visserligen är viktiga men som redan får betydande finansiering genom EU.  

Det nordiska samarbetet har ett mer eller mindre odelat stöd hos befolkningarna i de nordiska länderna. Det är därför olyckligt att fundamentet i det nordiska samarbetet hotas.

Den nordiska budgeten har sedan 90-talet förblivit oförändrad och därför i praktiken minskat. Samtidigt har anslagen för kultur-, forskar- och medborgarsamarbete fått en allt mindre del av budgeten. Nästa år hotar ytterligare dramatiska nedskärningar.

Om välfungerande kursverksamhet och nätverk som uppbyggts under många år ödeläggs, så är det ytterst osannolikt att en sådan verksamhet senare återuppstår.

För att möjliggöra målsättningen att fördjupa den nordiska integrationen måste satsningarna på medborgarsamhället och de mellanmänskliga kontakterna stärkas, inte försvagas. Om Ministerrådet vill göra nya satsningar bör därför nya medel tillföras den nordiska budgeten.

Resolutionen antagen på FSD:s kongress 2021 den 23.10.