Viktor Kock: Hållbar utveckling präglar regeringsprogrammet

Aktuellt

FSD:s ordförande Viktor Kock kommenterar regeringsprogrammet som offentliggjordes idag.

-De omfattande regeringsförhandlingarna har resulterat i ett detaljrikt regeringsprogram som präglas av hållbar utveckling. Det känns bra att de fem partierna har förbundit sig till programmet som har ett starkt fokus på jämlikhet och jämställdhet.

-Familjeledigheterna kommer äntligen att reformeras för att motsvara dagens behov. Att reformen utformas i samarbete med arbetsmarknadsparterna visar att den nya regeringen vill stärka trepartssammabetet.

-Samtidigt kan det ses som en passning till de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Enligt många kollektivavtal har mamman rätt till tre månaders full lön under moderskapsledigheten. När pappan får en större kvoterad andel i framtiden är det rimligt att även de får en längre period med full lön under ledigheten inskriven i kollektivavtalen.

-Efter att svenskan under de senaste åren har lidit stora domänförluster är det glädjande att se hur tydligt den nu kommer fram. Att Vasa Centralsjukhus nu får status som sjukhus med omfattande jour är resultatet av hårt jobb och ett starkt samarbete över partigränserna.

För att stärka servicen på båda nationalspråken kommer regeringen även att utreda återinförande av det andra inhemska språket i studentskrivningarna samt uppdatera nationalspråksstrategin.

-Att tryggande av svenskspråkig service nu får en framträdande roll i regeringsprogrammet visar vikten av att ett genuint tvåspråkigt parti leder regeringen.

-Överlag har de vänsterorienterade partierna en stor förståelse för minoritetsfrågor så regeringens sammansättning speglas väl i språkfrågan.

-Förlängningen av läroplikten är en stor sak för folkbildningen. Det blir allt svårare att klara sig med enbart grundskola, genom att förlänga läroplikten blir andra stadiet genuint avgiftsfri vilket förhindrar att ungdomar blir marginaliserade av ekonomiska skäl.

-De finländska väljarna röstade för förändring, nu får de ett regeringsprogram som sätter människan i fokus. Genom att höja de lägsta pensionerna och säkra en tillräcklig dimensionering av vårdare inom åldringsvården ger vi våra äldre en värdig ålderdom. Slopandet av aktiveringsmodellen gör arbetslösa kan fokusera på att hitta sysselsättning istället för att oroa sig för att drabbas av nedskärningar i arbetslöshetsundersödet. Nödvändiga investeringar skjuts inte längre upp vilket sparar ekonomiskt på längre sikt.

-Klimatfrågan lyfts också upp starkt i regeringsprogrammet som överlag andas framtidstro. Partierna som ingår i regeringen förbinder sig till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar politik där alla är inkluderade.

Viktor Kock, ordförande FSD