Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

FSD-bloggen

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna.

Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både Seinäjoki och Vasa centralsjukhus får fulljour. För att riksdagens social- och hälsovårdsutskott ska kunna godkänna regeringens indelning där Vasa centralsjukhus inte får full jour, ställer grundlagsutskottet som minimikrav att Seinäjoki åläggs en skyldighet att se till att den svenska befolkningen i praktiken får använda sitt eget språk.

Det är en betydande skillnad mellan att till pappers vara tvåspråkig och att servicen fungerar på båda språken i praktiken. Vi har inom social- och hälsovården erfarenhet av att lägga ner eller flytta svensk verksamhet. Det har även i tvåspråkiga områden visat sig kräva tid och målmedvetet arbete att rekrytera personal och bygga upp en tvåspråkig verksamhetskultur. De praktiska förutsättningarna att få vården att fungera på svenska i praktiken i Seinäjoki saknas. Därför är den enda gångbara lösningen att även Vasa centralsjukhus får fulljour.

Viktor Kock

FSDs ordförande