En hållbar kommun med människan i fokus

FSD:s manifest i kommunalvalet 2021.

Socialdemokraternas mål är ett jämlikt, rättvist och hållbart samhälle, där människorna och naturen mår bra. Vi jobbar för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Kommunen beslutar om frågor som är viktiga för en fungerande vardag, men har också en viktig roll för samhällets utveckling i sin helhet: daghem, skola, bibliotek, vård, motion, kultur, trafik, boende, vatten, el och avfallshantering. Ett hållbart samhälle skapas i kommunerna, nära och tillsammans med invånarna.

DEN SOCIALT HÅLLBARA KOMMUNEN

En trygg barndom och god utbildning

En trygg barndom lägger grunden för en bättre framtid. Alla barn har rätt att gå i en trygg skola med bra inomhusluft, tillräckligt med lärare och elevvård, och ändamålsenliga utrymmen som stöd för inlärningen. Alla barn ska ha rätt till en hobby i samband med skoldagen. Fokus på förebyggande ungdomsarbetet och att alla barn har trygga vuxna i sitt liv stärker samhället på sikt. Om föräldrarna mår bra har barnen det bättre, därför ska föräldrar erbjudas tillräckligt med stöd för att klara vardagen. Samarbete i utbildnings- och ungdomsverksamheten över kommun- och språkgränserna kan ge mervärde.

 • Fokus på förebyggande ungdomsarbete och tidigt stöd till familjerna
 • Friska och ändamålsenliga skolor
 • Trygga medborgar- och arbetarinstitutens verksamhet
 • Alla barn ska ha rätt till en hobby
 • Utökad eftermiddags- och morgonverksamhet i de lägsta klasserna
 • Trygga tillgång till bibliotekstjänster åt alla

Välmående och jämlikhet

Det är rätt att människor enkelt, snabbt och nära får den hjälp och vård de behöver, men det sparar också pengar inom den dyra specialiserade vården. Därför ser vi en stärkt offentlig basservice, lågtröskeltjänster och hälsofrämjande verksamhet som investeringar i den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Genom tillräcklig personaldimensionering och skäliga arbetsvillkor samt satsningar på rehabilitering i hemmet kan man både trygga en värdig ålderdom och få inbesparingar. Genom bättre tillgång till mentalvårdstjänster i ett tidigt skede, rehabilitering och vård av kroniska sjukdomar kan man förebygga långa sjukledigheter och sjukpensioneringar.

För att trygga vård på svenska är det viktigt med såväl språkundervisning som med samarbete mellan de tvåspråkiga kommunerna för att upprätthålla svenska vårdstrukturer.

 • Tillräcklig personaldimensionering inom äldrevården och satsning på rehabilitering i hemmet
 • Bättre tillgång till mentalvårdstjänster i skolor och hälsostationer
 • Fungerande vård på svenska
 • Förstärka ungdomsfullmäktiges ställning i kommunerna
 • Mer korttidsvård som avlastning för närståendevårdare och föräldrar

Inkludering och internationell solidaritet

Lokala beslut kan förändra världen, därför ska kommunen tänka globalt men agera lokalt. I våra kommuner ska gamla och nya kommuninvånare känna sig välkomna. Det är viktigt att beakta människors olika behov samt bygga broar mellan språk och kulturer. Allas resurser ska erkännas och alla tas med i samhällsbyggandet som aktiva kommuninvånare. Nyanlända ska genast få utbildning, allt från läs- och skrivkunnighet till språkundervisning och yrkesutbildning.

 • Mera öppenhet i beslutsfattandet och fler möjligheter att delta och påverka
 • Integration är en gemensam angelägenhet för kommunen, företagen, tredje sektorn och kommuninvånarna
 • Förnya vänortssamarbetet och stärka den internationella prägeln i kommunen
 • Icke-diskriminerande riktlinjer i all kommunal verksamhet
 • Ta ansvar i flyktingfrågan
 • Mer info på engelska och andra språk enligt kommunens behov
 • Engagera kommunerna i ICAN-kampanjen för en kärnvapenfri värld

DEN EKOLOGISKT HÅLLBARA KOMMUNEN

Klimat och miljöfrågor är globala, men konsekvenserna av klimatförändringarna och de praktiska åtgärderna är ofta lokala. Alla kommuner bör ha en långsiktig plan för hur koldioxidavtrycket kan minskas. Miljöaspekter ska integreras i alla kommunens beslut och upphandlingar, särskilt när det gäller byggande och transport. Till exempel minskar satsningar på lättrafikleder och kollektivtrafik där det är möjligt, utsläppen från privatbilism och det underlättar samtidigt vardagen för dem som inte har bil.

Den lokala miljön är en viktig del av kommunens trivsamhet, och även de som inte äger mark bör kunna njuta av naturen. Kommunen bör göra naturstigar och vandringsleder tillgängliga för sina invånare.

 • Miljöaspekter ska integreras i all upphandling och samhällsplanering
 • Värna om den biologiska mångfalden genom ekologiska kompensationer
 • Kommunen ska ha en plan för att minska koldioxidavtrycket
 • Den lokala naturen ska vara tillgänglig för alla invånare
 • Bättre cykelleder och kollektivtrafik
 • Minska matsvinn genom planering och utförsäljning av överloppsmat

DEN EKONOMISKT HÅLLBARA KOMMUNEN

Ekonomisk hållbarhet handlar om att kommunens ekonomi ska vara hållbar på sikt och att den ekonomiska verksamheten inte tär på den sociala eller ekologiska hållbarheten. Grunden för kommunens ekonomiska hållbarhet är utbildade och välmående människor och tillräckligt med arbetsplatser. Därför behövs investeringar i humankapitalet, d.v.s. människorna samt i kommunens livskraft och infrastruktur.

Då kommunens ekonomi är trängd, är det extra viktigt att använda knappa resurser fiffigt och hållbart, så att kortsiktiga nedskärningar inte orsakar större problem i framtiden. Därför väljer vi också välfärden framom sänkt skatt.

Upphandling av service kan fungera som komplement, men basservice i egna händer tryggar demokratisk kontroll och att skattepengarna går till tjänsterna. I kommunala upphandlingar ska priset inte vara det enda som avgör, man ska även beakta social- och miljöaspekter, lokala förhållanden, språkkunskap och tjänsteproducenternas unika innovationer och verksamhet.

Kommunen ska vara en god arbetsgivare och hjälpa unga och arbetslösa att komma i jobb. Då kommunens anställda mår bra och kan påverka sitt jobb får invånarna bättre service och kommunen sparar pengar då sjukfrånvaron minskar.

 • Miljö- och social hänsyn ska få större vikt i upphandlingar
 • Fler fasta anställningar, bl.a. för skolgångsbiträden och inom vården
 • Satsa på arbetsvälmående och minska sjukfrånvaro i kommunen
 • Goda trafikförbindelser för pendling och näringsliv
 • Välfärden framom lägre skatt
 • Tillräckliga resurser för reparationer och upprätthållande av vägar och lättrafikleder
 • Fler bostäder till rimligt pris
 • Fler sommarjobb åt unga
 • Motverka diskriminering genom anonym rekrytering
 • Möjligheter för kommunanställda att påverka arbetet, flextid och distansarbete, lättade krav på intyg vid sjukfrånvaro