Gemensamt uttalande från Helsingfors Svenska Arbetarförening, Socialdemokratiskt Forum och Helsingin Sosialidemokraatit

FSD:s ordförande och riksdagskandidat Dimitri Qvintus lyfter fram att detta uttalande visar på att SDP i Helsingfors helhjärtat vill jobba för att förbättra servicen på svenska i staden. ”Inom social- och hälsovården bör servicekedjan fungera på svenska från den första kontakten. Man ska inte behöva påpeka att man vill ha svensk betjäning vid varje ny kontakt.” säger Qvintus. Därtill påpekar han: ”Det är en stor brist på svenskspråkig personal i småbarnspedagogiken. Det behövs kraftfulla åtgärder gällande arbetsförhållanden, förmånliga bostäder och löner för att locka mer personal till småbarnspedagogiken.

Helsingin Sosialidemokraatits ordförande och rikssdagskandidat Anita Hellman säger att distriktets styrelse enhälligt ställer sig bakom uttalandet: ”Uttalandet lyfter fram konkreta åtgärder som skulle förbättra servicen på svenska inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och utbildningen. Finland är ett tvåspråkigt land och Helsingin Sosialidemokraatit anser det viktigt att man lägger märke till det andra inhemska språkets ställning också i fortsättningen”, säger Hellman.

Uttalandet i sin helhet här:

Gemensamt uttalande från Helsingfors Svenska Arbetarförening, Socialdemokratiskt Forum och Helsingin Sosialidemokraatit

21.3.2023

Aktuella svenska frågor i Helsingfors

Tvåspråkigheten finska/svenska är och bör förbli en viktig del av Helsingfors identitet. Detta kräver att tillgången till svenskspråkig service och information är av lika god kvalitet som den finskspråkiga servicen och informationen.

Särskilt stort är behovet av svenskspråkig service och personal inom utbildningen och vården.

Utbildning

 • Det svenska skolnätverket måste vara så tätt att också de svenskspråkiga eleverna har tillgång till en närskola.
 • Skolorna kunde uppmuntras att pröva olika nya och innovativa metoder för att främja tvåspråkighet, t ex genom tandemundervisning mellan svenskspråkiga och finskspråkiga klasser, vänklasser och vänskolor.
 • Undervisning i modersmålsfinska respektive modersmålssvenska bör erbjudas för barn som kommer från tvåspråkiga hem.
 • Antalet språkbadsklasser inom både småbarnspedagogiken och grundskolan borde utökas. Språkbadsklasser behövs både i finska för svenskspråkiga elever och i svenska för finskspråkiga elever. Till språkbadsutbildningen finns det nu fler sökande barn än vad man kan ta emot. För att minska bristen på språkbadslärare kunde en utbildning av språkbadslärare också i Helsingfors övervägas vid sidan om den utbildning som nu sker i Jyväskylä och Vasa. 

Social- och hälsovård

 • Svenskspråkiga patienter och klienter ska ha tillgång till vård och service på svenska. Servicekedjorna på svenska måste fungera från och med den första kontakten när man söker social- eller hälsovård.
 • De digitala tjänsterna inom social- och hälsovården ska fungera likvärdigt på finska och svenska. När nya digitala tjänster planeras, ska de olika språkversionerna beaktas från början av processen.  
 • Särskilt inom den psykiatriska vården är det avgörande att få kommunicera på det egna språket. Också för åldringar med minnessjukdom är det viktigt att få vård och service på sitt modersmål.

Personalbrist

Både inom utbildningen och vården är personalbristen skriande.

 • Småbarnspedagogiken har idag en närmast katastrofal brist på svenskspråkig personal. För att tillgodose rekryteringsbehovet krävs kraftfulla åtgärder. Olika åtgärder för att göra både arbetsförhållandena och lönerna mera attraktiva behövs. Också möjligheterna att ge småbarnspedagoger tillgång till bostäder till ett rimligt pris borde övervägas.
 • Det kunde också vara skäl att försöka få fler män att söka sig till utbildningarna inom vård och utbildning. Också möjligheterna att erbjuda arbetslösa l omskolning kunde undersökas.
 • En ytterligare möjlighet kunde vara att erbjuda ukrainska flyktingar utbildning i svenska för olika uppgifter inom vård och utbildning.

Kommunikation

 • Tvåspråkigheten är en del av Helsingfors identitet och den ska synas i marknadsföringen. Helsinki-Helsingfors-logon ska vara standard.
 • Informationen på svenska i digitala tjänster måste förbättras.

Kommentarer

 1. Det här uttalandet behöver stor publicitet. Därför hoppas jag att många vill dela det på sociala media liksom jag har gjort.

Kommentarer är stängda.