SDP:S HUVUDTEMAN FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL

Nedan följer en presentation av SDP:s huvudteman inför välfärdsområdesvalet i januari 2022.

SDP: VÅRD SKA FINNAS TILLGÄNGLIG ALLTID DÅ DET FINNS BEHOV

De första välfärdsområdesfullmäktigen kommer att fatta betydelsefulla beslut som påverkar välfärdsområdets utveckling, vår vardag och själva kärnan i hela välfärdsstaten. Besluten gäller t.ex. servicenätets omfattning, tillgången till vård och personalens arbetsförhållanden. För SDP är de mest centrala teman i detta val: att alla har lika rätt till högkvalitativa tjänster, tillgång till vård i rätt tid samt omsorg av personalens välmående. De utgör valets viktigaste teman.

Vård ska finnas tillgänglig alltid då det finns behov

Social- och hälsovårdstjänster i rätt tid både främjar välbefinnande och sparar pengar. Det är ytterst viktigt att den vård- och omsorgsskuld som ackumulerats under coronakrisen måste avvecklas. Vi behöver en vårdgaranti, tillräckliga och högklassiga servicetjänster och ett servicenät för att vårdlöftet ska kunna bli verklighet.

För SDP innebär vårdlöftet bl.a. att:

• Inom primärvården ska man få icke-brådskande vård inom 7 dagar efter bedömningen av vårdbehovet.

• Behovet av vård bedöms samma dag som klienten har tagit kontakt,

• Vårdlöftet gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem, med andra ord får man också vård för mental ohälsa inom en vecka,

• Mun- och tandvård är tillgänglig för alla och ska ges i rätt tid. Bedömningen av vårdbehovet görs samma dag som klienten har tagit kontakt och vårdgarantin för icke-brådskande mun- och tandvård förkortas från ett halvt år till tre månader.

Beslutsfattarna i välfärdsområdena kommer att fatta beslut om hurdana tjänster som i fortsättningen ska tillhandahållas och hur tjänsterna ska produceras. Varje finländare ska kunna lita på att man får vård vid behov, oberoende av boningsort. 

Välmående personal tryggar tjänsternas kvalitet

Tjänsterna och vårdlöftet förverkligas inte utan kunnig och välmående personal.                                                    

En fungerande service baserar sig på resurser av de människor som utför dem.

Den belastning som pandemin har orsakat social- och hälsovårdspersonalen har varit betydande. Många har under coronakrisen töjt på hur länge man orkar till bristningsgränsen. Det arbete som utförs inom social- och hälsovården är ansvarsfullt. Yrket görs som ett kall och med stort hjärta. För SDP är personalens status, välbefinnande och arbetsförhållanden viktiga och vi lovar att sörja för personalens ställning och status under reformen.

Dessutom håller det på att bli brist på personal inom social- och hälsovården. Behovet av nya arbetstagare ökar inte bara på grund av pensioneringar utan också på grund av det ökade servicebehovet. En del av de som arbetar inom branschen upplever också brist på uppskattning och överväger att byta bransch.

SDP vill att man inom välfärdsområdena sörjer för personalens välmående. Arbetsförhållandena och arbetsmiljön för arbetstagarna i välfärdsområdena bör vara sådana att det är genuint möjligt att utföra viktigt arbete väl och utan oskälig arbetsbelastning. Välmående i arbetet och att orka i arbetet består av flera saker. Gott ledarskap och till exempel rättvis arbetsskiftspraxis bör vara en självklar del av varje arbetsgemenskap.

Arbetstagarna ska också ha möjlighet att utveckla sina yrkesfärdigheter. Personalens välmående och arbetskapacitet ska tas hand om på många sätt. Därför bör inom varje välfärdsområde:

• Särskild uppmärksamhet läggas på förbättrande av ledarskapet.

• Prioritera arbetsvälmående och hur man orkar i arbetet.

• Finnas tillräckligt med personal för att hålla tjänsterna kvalitativt högtstående och omsorg om personalens    välmående tagas.

• Vid personaldimensioneringarnas genomförande säkerställas tillräckliga resurser samt tillräcklig kontroll. 

• Finns tillräckligt många utbildningar och studieplatser. För detta behövs också ett regionalt samarbete.  

• Säkerställas att arbetsförhållandena och lönerna är attraktiva.

SDP publicerar hela sitt valprogram för välfärdsområdesvalet på partifullmäktigemötet i Uleåborg 20.11.2021.